V dubnu 2015 uplynulo 20 let od založení společnosti HRAT, s. r. o. Od samého začátku činnosti této agentury stála v centru zájmu podpora činností směřujících k rozvoji regionu, a to v různých oblastech působení.HISTORIE SPOLEČNOSTI


Společnost vznikla v roce 1995 jako výkonná servisní organizace Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, která měla pomáhat řešit důsledky restrukturalizace regionu ve spolupráci s okolím. Jako podnikatelské centrum zastřešovalo základní činnosti pro rozvoj podnikání a jakožto regionální agentura usilovala o komplexnost a udržitelnost rozvoje regionu, a to průřezově a vyváženě v klíčových oblastech, a to v souladu s posláním, které doprovází společnost od založení: „Přispíváme k udržitelnému rozvoji regionu – slaďujeme priority, nalézáme cesty, přinášíme řešení“.

Během let se agentura stala důvěryhodným partnerem pro významné regionální instituce, zapojila se do řady partnerských projektů a snažila se prospívat subjektům regionu v míře a oblastech, které byly v danou dobu nejpotřebnější nebo umožňovaly využít aktuálních příležitostí. Agentura nyní působí v celém Moravskoslezském kraji a zejména od roku 2004 její přínos spočívá v dotačním poradenství a přípravě žádostí o dotace pro veřejné subjekty, podnikatelé a nestátní neziskové organizace. Za uplynulá léta se podařilo získat 7,1 miliard Kč dotačních prostředků, které posloužily k rozvoji v různých oblastech: rozvoj dopravní infrastruktury, podnikání, inovace a zvýšení konkurenceschopnosti, cestovní ruch, vzdělávání, životní prostředí a ekoenergie, regenerace brownfields, rozvoj volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce a dalších oblastech.Významná data
Puzzle
 

 


 


Významná data

 

5. 4. 1995

Založení společnosti Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o., ředitel agentury Václav Laštůvka

1996

Založení Slezské silniční iniciativy – získávání finančních prostředků na urychlení výstavby rychlostních silničních komunikací v regionu

1998

Založení Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska jako českého partnera příhraniční spolupráce 

Duben 1998

Založení Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński jako oblasti příhraniční spolupráce. (český partner: Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, polský partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspołpracy Regionalnej „Olza“)

1998 – 2005

Příprava a realizace prezentací Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński na veletrzích cestovního ruchu – Regiontour v Brně, Holiday World v Praze, Expotour v Žilině

1998 – 2004

Realizace projektů financovaných z programů příhraniční spolupráce Phare CBC, Phare CREDO a dalších předstupních programů, jako SAPARD, Phare Access, Phare 2000, EQUAL, SROP a také národních programů z Ministerstva pro místní rozvoj, Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, atd.

2001

Vznik strategického dokumentu KPS – Koordinační program spolupůsobení dominantního regionálního subjektu při rozvoji území a zajišťování trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska (Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko) – priority regionu schválené zástupci měst a obcí, manažery významných regionálních institucí a podniků v čele s TŽ, a. s., zástupci Parlamentu ČR a krajskými zastupiteli.

2001

Iniciace založení Slezského vodohospodářského svazku a iniciace záměru projektu „Revitalizace území v povodí řeky Olše“ 

1. října 2002

Nový ředitel společnosti – David Sventek

2002 – 2006

Partnerství ve významných regionálních projektech, jako např. 

– Beskydy pro všechny (Iniciativa Společenství EQUAL, vedoucí partner Kazuist, spol s r.o.)
– LANO (Phare 2003 RLZ, vedoucí partner KAPA Třinec)
– Start Business Centra (Iniciativa Společenství EQUAL, vedoucí partner Kazuist, spol s r.o.)
– Partnerstvím k prosperitě (SROP, opatření 3.3, vedoucí partner Moravskoslezský kraj)
– Capture – The Knowledge Economy Network (Iniciativa Společenství Interreg IIIC, vedoucí partner Brighton and Hove, Velká Británie, zapojení v projektu přes město Třinec), → Kompetence pro trh práce (Iniciativa Společenství EQUAL, vedoucí partner RPIC-ViP, s. r. o. Ostrava) 

2002 – 2004

Výkonná činnost pro Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci v rámci čerpání finančních prostředků z předvstupních fondů pro Euroregion Těšínské Slezsko – činnost Sekretariátu Phare CBC SFMP, Phare CBC SFMP 2001, 2002, 2003 – ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR a Delegací Evropské komise

2003

Rok příprav na vstup do Evropské unie a s tím spojené možnosti čerpání finančních prostředků – spoluúčast na tvorbě struktur, priorit a opatření pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

10. 1. 2003Slavnostní otevření učebny v rámci projektu UCL – Upgrading Computer Literacy in Těšín Silesia (Phare 2000, realizace projektu: 10/2002 – 10/2003)

5. 3. 2003Slavnostní představení informačního systému Příležitosti – monitoring finančních zdrojů. Zahájení provozu.

9. – 11. 3. 2003Návštěva partnerů z Francie a Německa

25. 3. 2003Slavnostní otevření a zahájení provozu Městského evropského informačního střediska zřízeného Regionálním evropským informačním střediskem při Vysoké škole podnikání, a. s. v Ostravě. MEIS je otevřeno v prostorách informačního centra v Třinci na nám. TGM.

Prosinec 2003

Zahájení provozu Informačního místa pro podnikatele v rámci celorepublikového projektu Hospodářské komory ČR jako jedno z pěti míst v Moravskoslezském kraji

2003

Iniciace a spolukoordinace zřízení tzv. Konzultačního střediska VŠ podnikání, Ostrava a Centra bakalářských studií - pobočky VŠB-TU – fakulty metalurgie a materiálového inženýrství v Třinci

2003

Předložení projektového záměru první etapy rozsáhlého projektu „Revitalizace povodí řeky Olše“ pro Kohezní fond a realizace úvodní konference o projektu 

13. 2. 2004Slavnostní otevření Semeniště (moderně vybavená učebna v prostorách bývalých jeslí na sídlišti Sosna v Třinci)

Únor 2004Zahájení provozu Start Business Centra, zřízení kanceláře ve Frýdku-Místku, následné zřízení provozu ve všech kancelářích v regionu. START – vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelů prostřednictvím sítě SBC

2004

Certifikace Informačního centra – členství v Asociaci turistických informačních center ČR (A.T.I.C.), zapojení Informačního centra do projektu Moravskoslezského kraje „Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji“ 

Červen 2004 

Vznik Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

26. 5. 2004

Člen sítě oficiálních regionálních rozvojových agentur v rámci Centra pro regionální rozvoj ČR

Srpen 2004

Stěhování do nových prostor na ulici Družstevní

2. 2. 2005

První číslo Bulletin Příležitosti

1. 11. 2005Oslava 10 let

Červen 2005První miliarda získaných dotací

1/2005 – 3/2008

Partner projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. Projekt byl Moravskoslezským krajem podán ve 2. kole výzvy Společného regionálního operačního programu (opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů) a byl financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Hlavním cílem projektu byla příprava našeho regionu na příští programovací období let 2007–2013. Projekt byl zaměřen na oblasti, které jsou potřebné pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

Září 2006

Nový ředitel společnosti – Marian Razima 

2007–2013

Realizace projektů financovaných z prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu

4. 7. 2008

Získání certifikátů ČSN EN ISO 9001, (systém managementu jakosti) a ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) 

10. 7. 2008Zřízení kanceláře v Ostravě

18. 12. 2008

Rebranding společnosti

18. 12. 2008Změna obchodního názvu na HRAT, s. r. o.

1. 1. 2009Řízení standardy sociální zodpovědnosti

15., 16. 6. 2009

Dozorový audit v rámci managementu jakosti a environmentálního managementu

10. 7. 2009GreenDay – první dobrovolnická ekologická akce konaná na jalovcovém pasínku v Košařiskách

1. 2. 2010Personální změny ve společnosti

12. 7. 2010Dozorový audit IMS – recertifikace

10. 9. 2010GreenDay – pokračování dne pro přírodu, pracovalo se na další etapě obnovení jalovcového pasínku v Košařiskách. Tato část lesa umístěna ve svahu původně sloužila jako paseka pro stáda místních goralů. Po 30 let však nebyla udržovaná, což se znatelně projevilo na jejím vzhledu - zarostlá vzrostlými stromy, hasivkou, borůvčím, ostružiním. Záměrem CHKO Beskydy bylo tuto lokalitu obnovit a rozšířit porost jalovce. Jsme rádi, že již druhým rokem můžeme být přitom a podílet se na obnově. Výsledky jsou již dobře znát. Bylo vykáceno několik desítek stromů, bylo zředěno borůvčí a eliminována hasivka. Nyní je pasínek dobře prosvětlen a je připraven na další prořezy.

27. 10. 2010Oslava výročí 15 let založení společnosti. Oslava se konala v prostorách horského hotelu Excelsior v Horní Lomné. Této významné akce se zúčastnilo přes 60 osob z řad starostů, zástupců orgánů státní správy, partnerských firem, klientů a zaměstnanců. Hosty přivítal ředitel společnosti Marian Razima. Po krátké prezentaci mapující 15 let v regionu bylo předáno 5 ocenění za dlouhodobý přínos, a to Václavu Laštůvkovi, Ing. Davidovi Sventkovi, MBA, Miladě Stoszkové, Ing. Evě Dudové a Ing. Marianovi Razimovi. Další program se odehrával v příjemné atmosféře a při společných indoorových a outdoorových hrách, mezi něž patřila lukostřelba, skákací boty, výroba pletených ozdob či týmová kresba na plátno velkého formátu. Součástí slavnosti byla také ochutnávka vín a vyhodnocení soutěží. Celý odpolední program byl zakončen vyhlášením vítězů soutěží a večerním bowlingem. U této příležitosti byla vydaná nová publikace mapující 15 let v regionu.

2011Jsme dosáhli na číslo 10 miliard získaných dotací pro naše klienty.
201514 miliard získaných dotací z dotačních fondů.
2015Oslava výročí 20 let založení společnosti HRAT, s.r.o.
 


 


Něco pro zpříjemnění obědové pauzy či chvilky volna ...
Anekdota ...
Ke stažení:

 

K 20ti letému výročí byla vydána také publikace
mapující 20 let v regionu.