PROFIL ZAMĚSTNANCE


Jméno:Eva Dudová

Vzdělání:VŠB-TU Ostrava, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Praxe:HRAT, s. r. o. projektový manažer
VÚHŽ Dobrá, a.s. oddělení Informetal

Zkušenosti s realizací regionálních projektů z předvstupních programů EU a s realizací mezinárodního projektu „CAPTURE – The Knowledge Economy Network“ financovaného z Inicitativy Společenství INTERREG IIIC
Expert v projektu „Beskydy pro všechny“ financovaném z Iniciativy EQUAL a ESF
Člen Sekretariátu programu přeshraniční spolupráce PHARE CBC JSPF
Aktivní účast při založení česko-polského Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
Lektorování v rekvalifikačních kurzech „Semeniště – Specialista pro přípravu a administraci projektů financovaných z evropských zdrojů“
Příprava a realizace workshopů a konferencí včetně mezinárodní účasti, účast na organizaci výstavních stánků na veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World

Zaměření:Příprava žádostí o dotace z evropských a národních dotačních titulů v oblasti rozvoje obcí a měst, přeshraniční a mezinárodní spolupráce
Vzdělávání v oblasti projektové přípravy

Záliby:Hudba, sport, četba, psaní
 Kontaktovat:+420 605 297 417 |    eva.dudová@hrat.org