Program švýcarko-české spolupráce (12.09.2012)

Nový program pro podporu inovací – INOSTART


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje nový program INOSTART s příjmem žádostí od 10. září 2012. Jedná se o pilotní projekt, který bude realizován na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Program je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši cca 210 mil. Kč k podpoře malých a středních podniků.

Hlavní cílem programu je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům (do 3 let své existence) získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Inovativním projektem je projekt zaměřený na tvorbu nových či zlepšování existujících výrobních technologií, výrobků a poskytovaných služeb. Inovace v tomto smyslu představuje proces provádění změn v technickém řešení výrobku, technologie výroby, použitých materiálů apod.

Z prostředků programu je podnikatelům poskytnuta podpora formou cenově zvýhodněné záruky za úvěr, další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s realizací podnikatelského záměru. Úvěry bude podnikatelům poskytovat Česká spořitelna a.s., poradenství zajistí poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s. Záruky až do výše 60% jistiny každého úvěru bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Podnikatelé mohou zažádat o úvěr v rozmezí od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč.

Způsobilým výdajem je pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v případě nemovitého majetku pouze do 40% předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku, pokud není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek. Pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je vykazován jako náklad / výdaj, DPH je součástí příslušného výdaje.

Další informace je možné získat na www.csas.cz/inostart.

Na Vaše dotazy ráda odpoví projektová manažerka Ing. Andrea Juřenová na tel. č. 733 125 452 nebo emailu andrea.jurenova@hrat.org