ROP Střední Morava (27.09.2012)

Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání


V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory:

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

Výzva platí od: 27. září 2012 v 00:00 do: 28. listopad 2012 v 00:00

Podporované aktivity v rámci výzvy:

Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy)

Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení středních a vyšších odborných škol a modernizaci jejich zařízení (např. vybavení učeben, laboratoří a dílen). Doplňkově bude možné provést stavební úpravy případně i novou výstavbu budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Bude podporován nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Bude podporována modernizace vybavení škol tak, aby odpovídaly požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání moderních technologií, anebo na restrukturalizaci kapacit ve vazbě na efektivní vynakládání zdrojů.

Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, budou umožněny stavební úpravy (v krajním případě i výstavba nových) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.

Podporovatelnou aktivitou bude i vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) využity.

Součástí projektu v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání nemůže být pořízení výpočetní a prezentační techniky (osobní počítače, tiskárny, kopírovací zařízení, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.). Pořízení této techniky musí být řešeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu. Toto se netýká datových sítí nezbytných pro realizaci projektu.

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů:

V souladu s usnesením vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011 budou podporovány projekty zaměřené pouze na střední a vyšší odborné školství.

Budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na rozvoj oborových center či celoživotní vzdělávání V případě, že je záměrem, aby vybudovaná infrastruktura byla primárně využívána především pro SŠ a doplňkově bude využívána pro celoživotní vzdělávání, bude v případě, že v této oblasti existují konkurenční poskytovatelé služeb, nezbytné umožnit využití této infrastruktury otevřeným výběrovým řízením s tím, že se bude jednat o projekt generující příjmy.

Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování.

Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

Místo realizace projektů:
Území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Minimální/maximální výše dotace:

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt zaměřený na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání anebo na celoživotní vzdělávání je 22,5 mil. Kč.