Ministerstvo pro místní rozvoj (02.11.2016)

Dotační titul územní plán - rok 2017 Dotační titul Územní plán vyhlašovaný MMR ČR je zaměřen na podporu:

- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;

- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;

- úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

Dotační titul se nevztahuje na územní plány pořizované tzv. „překlopením“ podle přechodných ustanovení stavebního zákona.
Vhodnými žadateli jsou obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily / pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV).

Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020, tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007.

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč na jeden územní plán. Za uznatelné náklady se považuje pouze zpracování návrhu územního plánu projektantem pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a úprava návrhu územního plánu projektantem po společném jednání pro potřeby veřejného projednání.

Žádosti je možné předkládat do 30. 12. 2016.