Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (23.01.2017)

Dotace na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 79. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Typy podporovaných projektů a aktivit:

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Podporovaná opatření:

a. výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),

b. pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),

c. podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,

d. realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,

e. realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).


Žadatelé:

Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, VŠ a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.

Termín příjmu žádostí: 9.1.2017 – 20.12.2017

Bližší informace Vám poskytne projektová manažerka Mgr. Eva Sikorová, na tel. č. 605 297 413, nebo na emailu eva.sikorova@hrat.org.