Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II (03.03.2017)

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II


Od 6. 3. 2017 budou zpřístupněny žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Projekty zaměřené na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu k Transevropské dopravní síti či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu bude možné podávat od 20.3.2017 až do 21.12.2018. Předmětem podpory nejsou opravy silnic II. a III. třídy.

Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není omezena, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5 mil. Kč.