Moravskoslezský kraj (06.03.2017)

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel


Moravskoslezský kraj podporuje rozvojové záměry malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšit dostupnost realizace projektů z operačních programů i pro venkovské oblasti.

Účelová investiční dotace bude příjemci dotace z fondů EU poskytnuta na kofinancování projektů v rámci:

1. Integrovaného operačního programu
2. Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)
3. Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Interreg ČR-PR“)
4. Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (dále jen „Interreg SR-ČR“)

Uznatelné náklady vznikají pouze u projektů, jejichž žádost byla v monitorovacím systému příslušného programu, uvedeného výše, registrována nejdříve 1. 1. 2016.

Oprávněnými příjemci jsou:

- obce do 3.000 obyvatel
- dobrovolné svazky obcí

Členská obec DSO s počtem obyvatel nad 3. tis. nemůže být zapojena do realizace projektu.
Termín podání žádosti od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2017.

Výše dotace:

- minimální dotace 100 000 Kč
- maximální dotace 3 000 000 Kč
- maximálně 80 % vlastního podílu příjemce

Vlastním podílem žadatele - příjemce dotace z fondů EU - se rozumí částka po odečtení celkové podpory poskytované v rámci operačního programu/programu Interreg V-A od celkových uznatelných nákladů projektu v rámci tohoto programu. Výše vlastního podílu žadatele nesmí být nižší než 10 % uznatelných nákladů projektu. V případě českého partnera v rámci programů Interreg V-A se jedná pouze o částky počítané z finančního podílu tohoto partnera na celkových uznatelných nákladech projektu.

Více informací Vám ráda sdělí projektová manažerka Ing. Lenka Hupková, tel. č. +420 605 297 429,
lenka.hupkova@hrat.org