IROP (13.04.2017)

Cyklodoprava IIMMR ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné až do 7. 9. 2017podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Tato výzva podporující nemotorovou dopravu je zaměřena výhradně na aktivitu „Cyklodoprava“. Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2020.

Pro předložené projekty platí, že minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt musí dosáhnout aspoň 2 mil. Kč, maximálně však mohou celkové způsobilé výdaje na jeden projekt činit 20 mil. Kč.

Pro více informací kontaktujte projektovou manažerku Ing. Lenku Hupkovou na emaiu
lenka.hupkova@hrat.org