Státní fond dopravní infrastruktury (14.09.2017)

CyklostezkyStátní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu k předkládání žádosti o příspěvek na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Výzva běží do 15. ledna 2018.

Maximální výše příspěvku činí 85 % (příp. 90 % u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce.

Příjemcem příspěvku může být:

- obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh,

- organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část),

- příspěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce,

- svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti,

- kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.