Státní fond dopravní infrastruktury (20.09.2017)

Místní komunikace


Státní fond dopravní infrastruktury přijímá až do 6. února 2018 žádosti o příspěvek na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty.

Příspěvek je poskytován ve výši 100, 85 a75 % celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení, a to:

- na opravu a modernizaci křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou je možné získat 100 %,

- na výstavbu křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou je možné získat 85 %,

- na opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy) je možné získat 75 %.


Vhodnými příjemci příspěvku může být:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

- vlastník nebo provozovatel regionální dráhy

- kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb, nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje

- obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti.