Integrovaný regionální operační program (26.09.2017)

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.


Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi vyhlásilo 77. výzvu „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 200 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 30 mil. Kč.

Příjem žádostí bude zahájen dne 25.10.2017. Žádosti pak budou přijímány až do 30.3.2018. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.