Územní plán (18.10.2017)

Dotační titul „Územní plán“ pro rok 2018


Cílem podprogramu je podpora pořízení územně plánovacích dokumentací obcí. Na financování tohoto dotačního titulu je ve státním rozpočtu pro rok 2018 vyčleněno 20 milionů Kč.

Vhodnými příjemci dotace jsou obce na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova).
Žádosti o dotace lze předkládat do 28. 12. 2017, 12:00 hodin.

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán.

Uznatelnými náklady jsou:

1. Výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem:

- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo

- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného posouzení vlivu územního plánu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

- úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání

2. Výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě provedené projektantem

3. Daň z přidané hodnoty u neplátců DPH

4. DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu

Při předložení žádosti je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem územního plánu a schválené zadání územního plánu.