Státní fond dopravní infrastruktury (06.11.2017)

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy - BEZPEČNOST 2018


Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu k předkládání projektů pro financování opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, v rámci níž je možné předkládat žádosti o příspěvek do 11. ledna 2018.

V souladu s Pravidly na rok 2018 lze poskytnout finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Příjemce příspěvku

- obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

Výše podpory

- příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce,
- výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Příspěvek bude možné poskytnout na akce ve dvou oblastech:

I. Oblast - Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Příspěvek lze poskytnout na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.


II. Oblast - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. Akce se týkají:

- výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;

- výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;

- nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen TKP) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č. j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;

- světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

- úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);

- světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s TP 81, schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 122/2015-120- TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, schváleno MD ČR č. j. 22/2012-120-STSP/1 ze dne 20. 1. 2012 s účinností od 1. 2. 2012);

- měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.

Akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet samostatných úprav.