Státní rozpočet (09.11.2017)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018


Podprogram „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“ je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitou.

Cílem tohoto podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

Vhodnými žadateli, příjemci podpory jsou:

- obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu (dále jen SVL) dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. (Sociálně vyloučená lokalita je stanovena dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2015.)

- obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. (Seznam obcí s rozšířenou působností, které jsou považované za oprávněného žadatelé, ze kterého je možno odvodit oprávněnost žadatele dle tohoto bodu je přílohou č. 6 Zásad tohoto programu na webu www.mmr.cz.)

- obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL.

Předmět podpory

- Předmětem podpory jsou objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení.

- Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce podpory bez omezení vlastnického práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné závazky.
- Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.

Forma podpory

- Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

- Dolní limit dotace při podání žádosti na jednu akci činí 300 tis. Kč.

- Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Žádosti je možné podávat od 7. 11. 2017 až do 25. 1. 2018.