Ministerstvo pro místní rozvoj (27.11.2017)

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu.

Ve výzvě je pro žadatele z řad podnikatelských subjektů, územně samosprávných celků, neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších, připraveno 150 milionů korun ve třech dotačních titulech:

• Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
• Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
• Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Program cílí na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. Podpořeny mohou být třeba projekty zaměřené na vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienické zázemí, naučné panely, navigační systémy či úprava lyžařských tras, apod.

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018.

Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce, tj. v prosinci roku 2019.

Podávat žádosti lze od začátku prosince letošního roku až do 12. ledna 2018, 12:00 hodin.