Dotace IROP na SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (09.03.2018)

Dotace IROP na SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 8. března 2018 kolové výzvy:
 č. 79 Sociální bydlení II., a
 č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Celková alokace činí u:
 výzvy č. 79 (ERDF + SR) - 705 882 353 Kč
 výzvy č. 80 (ERDF + SR) - 1 647 058 824 Kč.

Termíny jsou pro obě výzvy stejné:
 Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 4.2018
 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 6.2018
 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 9.2018

O podporu mohou žádat:
 obce,
 nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení),
 církve a církevní organizace.

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu.

Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev.

Významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.