Podpora mládeže - dotace MSK (19.03.2018)

Podpora mládeže - dotace MSK


PODPORA MLÁDEŽE

Moravskoslezský kraj vyhlásil podmínky dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT).

Cílem programu je:
- podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
- podpora rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
- podpora dialogu mezi mladými lidmi a zástupci krajů,
- rozvinutí kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
- tvorba nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), tak určených pro neorganizované děti a mládež,
- zvýšení odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
- rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
- podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
- podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy.

Oprávnění příjemci
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a patří k některé z níže uvedených právních forem:
- spolkům ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- ústavům ve smyslu § 402 a násl. občanského zákoníku,
- obecně prospěšným společnostem ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Dotace není určena pro:
- nestátní neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
- nestátní neziskové organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
- nestátní neziskové organizace zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
- projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výše dotace
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.

Podíl prostředků krytých ze státního rozpočtu na dotaci na projekt činí maximálně 70 % a podíl vlastních prostředků Moravskoslezského kraje činí minimálně 30 %.

Žádostí o dotaci je možné podávat od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018 včetně.