VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2019 (12.07.2018)

VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2019


Stejně jako v minulém roce mohou žadatelé, zejména pak obce a města, získat pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty příspěvek ze SFDI. Výše příspěvku činí 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.

Termín pro předkládání žádostí byl nově stanoven na 20. listopadu 2018, čím vznikne možnost plně využít stavební sezónu.

V Pravidlech pro získání příspěvku došlo k významným změnám, např.:
- v případě sloučeného řízení, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11),

- je možné pozdější doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí povolující stavbu nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle do 15. února 2019,

- je možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 15. února 2019,

- nově na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- jelikož žadatelé nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však do 15. února 2019.

Podmínky poskytnutí příspěvku jsou již k dispozici na www.sfdi.cz
Zdroj: www.sfdi.cz