VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2019 (12.07.2018)

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2019


Výbor SFDI schválil dne 26. června 2018 pravidla na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Podmínky poskytnutí příspěvku jsou již zveřejněny na www.sfdi.cz a je v nich řada změn.

Především byl stanoven nový termín pro předkládání žádostí, a to do 15. listopadu 2018.

Byla doplněna nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a sice, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelé mají možnost v případě, že postupují dle sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, doložení projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11).

V případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabyl právní moci, je nyní Pravidly umožněno dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 28. února 2019.

Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran, změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, viz výše.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro předkládání žádostí byl nyní nově posunut již na závěr letošního roku, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však také do 28. února 2019.

Zdroj: www.sfdi.cz