Při své činnosti bereme vážně problematiku společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR). Chceme plnit vyšší očekávání ze strany svých zákazníků, zaměstnanců a partnerů. Proto jsme se začátkem roku 2009 rozhodli vytvořit a řídit se komplexní strategií společenské odpovědnosti včetně strategie firemního dobrovolnictví. Přijali jsme dobrovolný závazek chovat se při svém podnikání slušně a ohleduplně ke svému prostředí i společnosti, v níž působíme, a to nad rámec zákonných povinností.


Proto se zaměřujeme na korektní chování ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí a v rámci svých možností pomáháme těm, kteří to potřebují.

Dobrovolné odpovědné chování naší společnosti stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Každá z oblastí zahrnuje vlastní aktivity, z nichž některé jsou krátkodobé, jiné dlouhodobého charakteru. Tato strana obsahuje jen základní výčet aktivit. Ty jsou rozvedeny v samostatných kapitolách na následujících stranách.


EKONOMICKÁ OBLAST


Očekáváme transparentní podnikání a dobré vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Dosáhnout toho chceme důsledným dodržováním zavedených zásad a sladěním chování společnosti s firemními hodnotami. Cílem je tak zajistit trvale udržitelný rozvoj a úspěch naší společnosti.

Aktivity:
 • Vlastní uvědomělost firemních hodnot a zásad
 • Starat se o dobré vztahy se zákazníky a dodavateli
 • Rozšíření služeb pro prodání služby
 • Důraz na kvalitu služeb
 • Zpracovávat zprávy o CSR aktivitách a informovat okolí
 • Inovace a udržitelnost
 • Etika podnikání (včasné placení faktur, odmítání korupce)
 • Uchovávat si dobrou pověst a jméno na trhuSOCIÁLNÍ OBLAST


Zaměřujeme se na odpovědné chování při přístupu k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě tak ovlivňujeme životní úroveň, zdraví, bezpečnost a vzdělávání.

Aktivity:

Pracovní prostředí:
 • Šířit povědomí o etických záležitostech mezi zaměstnanci
 • Podporovat dialog se svými zaměstnanci (osobní rozhovory, dotazníky, konzultace důležitých záležitostí se zaměstnanci, společná plánování)
 • Vytváření rovných příležitostí na pracovišti
 • Pečovat o bezpečnost a zdraví zaměstnanců (bezpečnostní školení, rozvoj zdraví)
 • Zajistit rozvoj zaměstnanců (osobní vzdělávání, odborná školení, kariérní růst)
 • Motivovat zaměstnance (systém odměňování, zaměstnanecké výhody)
 • Zpracovat systém důchodového zabezpečení
 • Zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené do firemního dění
 • Zajistit zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života
 • Zapojení do projektu „Sbírej toner“, který slučuje ochranu životního prostředí s podporou ústavu mentálně postižených v našem regionu.

Podpora komunity:

 • Firemní dobrovolnictví – HRAT, s. r. o. zpracovává plán na spolupráci s regionálními neziskovými organizacemi ve věci zapojení zaměstnanců do dobrovolné pomoci potřebným cílovým skupinám. Pro tyto účely bude organizován den pro dobrovolnost („Orange Day“) s cílem zapojit všechny zaměstnance.
 • Zahrnout zaměstnance do rozhodování o předmětu pomoci
 • Měřit dopady firemních aktivit na společnost.OBLAST ŽP


Uvědomujeme si své dopady své činnosti na životní prostředí. Chceme vykonávat svou činnost tak, abychom chránili přírodní zdroje a co nejméně zatěžovali životní prostředí. Zároveň se budeme aktivně podílet na konkrétních činnostech souvisejících s péčí o životní prostředí v našem regionu.


Aktivity:
 • Zavést program pro kontrolu/přehled spotřeby energie a vody
 • Třídit odpad
 • Ekologická firemní kultura (recyklace, úspora energie a pohonných hmot)
 • Šetrné zacházení se spotřebním materiálem (oboustranné tištění a kopírování)
 • Zapojit se do systému zpětného odběru baterií EcoBat
 • Zavést politiku spotřeby pohonných hmot
 • Omezit používání nebezpečných látek
 • Komunikovat svou environmentální politiku zaměstnancům
 • Poskytovat zaměstnancům environmentální školení
 • Podílet se v rámci firemního dobrovolnictví na podpoře ekologických aktivit v regionu
V rámci firemního dobrovolnictví spolupracujeme s CHKO Beskydy  při práci v lese. Věnujeme dva dny v roce („Green Day“) v rámci pracovní doby na úklid, vyčištění a prořezání porostu. O konání těchto ekologických akcích i jejich průběhu najdete informace v sekci Aktuality.DALŠÍ AKTIVITY


Aktivity:

 • Nákup Fair-Trade dárků - část propagačních a reklamních předmětů kupujeme v chráněných dílnách a jiných neziskových organizacích, a tím tyto organizace nepřímo podporujeme
 • Někteří z našich zaměstnanců se ve svém volném čase věnují charitativním a dobrovolnickým aktivitám a také organizují pomoc v postižených oblastech. Na pomoc při odstraňování následku živelných pohrom také přispíváme finančně.
 • Část prostředků věnujeme na podporu neziskových organizací a charitativní sbírky


Užitečné odkazy:


Projekt společenské odpovědnosti
Vyhlášení 1. ročníku Ankety společenské odpovědnosti
Česká společnost pro jakost
CSR Europe
Perspektivy jakosti
Národní politika kvality
Ke stažení:

 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
(Corporate Social Responsibility)

--------------------------

Uvědomujeme si svou odpovědnost za kvalitu života svých zaměstnanců a touhu rozvíjet region, ve kterém žijeme. Chceme pozitivně ovlivňovat okolí, a to vlastním příkladem, odpovědným postojem a dodržováním přijatých pravidel – praktikovaných vedením společnosti i zaměstnanci. Náš odpovědný postoj se zračí v jednání vůči zaměstnancům, partnerům, zákazníkům, v podpoře lidské komunity a životního prostředí.

Dobrovolné odpovědné chování naší společnosti stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

  

Kontaktní osoba ve věcech CSR:
Václav Pastucha, 605 297 425