W kwietniu 2010 r. obchodzi spółka HRAT 15. rocznicę swojego założenia. Przy tej okazji pragniemy wyrazić podziękowania wszystkim, którzy nam pomagali i przez lata stali przy nas – naszym partnerom, wspólnikom, pracownikom i tym, dla których mogliśmy pracować – naszym klientom. Od samego początku naszej działalności w centrum naszego zainteresowania znajdowało się wspierannie działań zmierzających do rozwoju regionu, i w trakcie lat staraliśmy się wypełniać ową misję w różnych dziedzinach działalności. Naszym celem jest działać nadal w tej dziedzienie, a mianowicie w celu wspomagania zróżnoważonego rozwoju regionu.

Z historii


5. 4. 1995Założenie spółki „Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o.,“ (Agencja Rozwoju Gospodarczego Trzynieckiego, Centrum Przedsiębiorczości) dyrektor agencji Václav Laštůvka.

1996Założenie „Slezské silniční iniciativy“ (Śląskiej Iniciatywy Drogowej) – pozyskiwanie środków finansowych w celu przyspieszenia budowy dróg szybkiego ruchu w regionie.

1998Założenie „Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska“ (Stowarzyszenie Regionalne Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego) jako czeskiego partnera współpracy transgranicznej.

Duben 1998Założenie Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński jako obszaru współpracy transgranicznej. (czeski partner: Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, polski partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“).

1998 – 2005Przygotowanie i realizacja prezentacji Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński na targach ruchu turystycznego – Regiontour w Brnie, Holiday World w Pradze, Expotour w Żylinie.

1998 – 2004Realizacja projektów sfinansowanych z programów współpracy transgranicznej Phare CBC, Phare CREDO i innych programów przedwstępnych, jak SAPARD, Phare Access, Phare 2000, EQUAL, SROP, a także programów krajowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, województwa Morawsko-śląskiego, Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fiyzcznego, itd.

2001Powstanie dokumentu strategicznego „KPS“ – Koordynacyjny Program Współdziałania dominującego podmiotu regionalnego i zapewnianie zrównoważonych miejsc zatrudnienia w mikroregionie wschodniej części Śląska Cieszyńskiego (Cieszyńskie, Trzynieckie, Jabłonkowskie) – priorytety regionu zatwierdzone przez przedstawicieli miast i gmin, menadżerów znaczących instytucji i zakładów regionalnych, na czele z „TŽ, a.s.“, przedstawicieli Parlamentu RC oraz radnych wojewódzkich.

2001Inicjacja założenia Śląskiego Związku Gospodarki Wodnej oraz inicjacja zamiaru projektu „Revitalizace území v povodí řeky Olše“ (Rewitalizacja Terenu w Dorzeczu Rzeki Olzy)

Wrzesień 2002Nowy dyrektor spółki – David Sventek

2002 – 2006Partnerstwo w znaczących projektach regionalnych, jak np. :

– Beskidy dla wszystkich (Inicjatywa Wspólnoty EQUAL, partner wiodący Kazuist, spol. s r.o.).
– LANO (Phare 2003 RLZ, partner wiodący KAPA Třinec).
– Start Business Centra (Inicjatywa wspólnoty EQUAL, partner wiodący Kazuist, spol s r.o.)
– Partnerstwem do dobrobytu (SROP, środki 3.3, partner wiodący województwo Morawsko-Śląskie).
– Capture – The Knowledge Economy Network (Inicjatywa wspólnoty Interreg IIIC, partner wiodący Brighton and Hove, Wielka Brytania, włączenie do projektu poprzez miasto Trzyniec), → Kompetencje dla rynku pracy (Inicjatywa wspólnoty EQUAL, partner wiodący RPIC-ViP, s. r. o. Ostrava).

2002 – 2004Działalność wykonawcza dla Stowarzyszenia Reginalnego Współpracy Czesko-Polskiej w ramach czerpania środków finansowych z funduszy przedwstępnych dla Euroregionu Śląsk Cieszyński – działalność činnost Sekretariatu Phare CBC SFMP, Phare CBC SFMP 2001, 2002, 2003 – przy współpracy z Centrum Rozwoju Regionalnego RC oraz Delegacją Komisji Europejskiej.

2003Rok przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej i związane z tym możliwości czerpania środków finansowych – współudział w tworzeniu struktur, priorytetów i kroków dla programu Inicjatywy Wspólnoty INTERREG IIIA.

2003Realizacja i eksploatacja systemu informacyjnego „Okazje – monitoring źródeł finansowych.

Marzec 2003Rozpoczęcie działalności Miejskiego Europejskiego Ośrodka Informacyjnego powołanego przez Regionalny Europejski Ośrodek Informacjyny przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości (Vysoká škola podnikání, a. s.) w Ostrawie.

Grudzień 2003Rozpoczęcie działalności miejsca informacyjnego dla przedsiębiorców w ramach projektu ogólnokrajowego Izby Gospodarczej RC, jako jednego z pięciu miejsc w województwie Morawsko-Śląskim.

2003Inicjacja i współkoordynacja utworzenia tzw. Ośrodka Konsultaji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Ostrawa oraz Centrum Studiów Licencjackich (Centrum bakalářských studií - filii „VŠB-TU“ (Wyższej Szkoły Górniczej- Uniwersytetu Technicznego – wydziału metalurgii i inżynierii materiałowej w Trzyńcu.

2003Przedstawienie założenia projektowego pierwszego etapu rozlegego projektu „Rewitalizacja Dorzecza Rzeki Olzy“ dla Funduszu Spójności, oraz realizacja konferencji wstępnej na temat projektu.

2004Certyfikacja Centrum Informacji – członkostwo w Asocjacji Turystycznych Centrów Informacji RC (A.T.I.C.), włączenie centrum Informacyjnego do projektu województwa Morawsko-Śląskiego „Wspieranie Sieci Centrów Informacji w Województwie Morawsko-Śląskim“.

2004 Powstanie Sekcji Rejonowej Rozwoju Regionu Trzynieckiego Wojewódzkiej Izby Gospodarczej Województwa Morawsko-Śląskiego.

2004Członek sieci oficjalnych regionalnych agencji rozwoju w ramach Centrum Rozwoju Regionalnego RC.

Czerwiec 2004Przeprowadzka do nowego lokalu przy ulicy „Družstevní“

2. 2. 2005Pierwszy numer Biuletynu „ Příležitosti“ (Okazje).

1/2005 – 3/2008Partner projektu „Wzmocnienie wydajności podczas planowania i realizacji programów w województwie Morawsko-Śląskim“ (Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji). Projekt przedstawiło woj. Morawsko-Śląskie w 2. rundzie wezwania/apelu Wspólnego Regionalnego Programu Operacyjnego (środki 3.3 Podniesienie wydajności organów lokalnych i regionalnych podczas planowania i realizacji programów), i finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa. Głównym celem projektu było przygotowanie naszego regionu do następnego okresu programowania lat 2007 - 2013. Projekt nastawiony był na dziedziny, które są niezbędne dla skutecznego czerpania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Czerwiec 2006Pierwszy miliard pozyskanych dotacji.

Wrzesień 2006Nowy dyrektor spółki – Marian Razima

2007 – 2013Realizacja projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. 7. 2008Otrzymanie certyfikátów ČSN EN ISO 9001, (system zarządzania jakością) i ČSN EN ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

18. 12. 2008Rebranding spółki

15., 16. 6. 2009Audyt nadzoru w ramach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

12. 7. 2010Audyt nadzoru IMS – recertyfikacja


Prosimy przeczytać aktualny numer biuletynu Okazje /Příležitosti/, poświęcony 15-letniej rocznicy spółki.


Prilezitosti